کتری و قوری تهی دست

کتری و وقری 6 لیتری

کفه چدن

جنس ورق 304(استیل نگیر)

دسته ی باکالیت نسوز

مدل برلیانت

کد 1029

سنجش

توضیحات

کتری و وقری ۶ لیتری

کفه چدن

کتری و قوری تهی دست

 

جنس ورق ۳۰۴(استیل نگیر)

دسته ی باکالیت نسوز

مدل برلیانت

کد ۱۰۲۹